SFDR

Verplichte informatieverschaffing uit hoofde van Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake duurzaam verband houdende informatieverschaffing in de financiële dienstensector (EU) 2019/2088 (“SFDR”).

Nafzger (“MiD92 Crypto Division”) beschouwt duurzaamheidsrisico’s als onderdeel van zijn investeringsbeslissingsproces. Duurzaamheidsrisico’s zijn milieu-, sociale of governancegebeurtenissen of -omstandigheden waarvan het optreden een feitelijk of potentieel materieel nadelig effect op de waarde van de investering kan hebben. MiD92 Crypto Division beschouwt duurzaamheidsrisico’s als onderdeel van het due diligence-proces voorafgaand aan een investering. Daar hoort ook een inschatting van duurzaamheidsrisico’s bij. Een dergelijke beoordeling wordt uitgevoerd met behulp van een welomschreven checklist. De resultaten van een dergelijke beoordeling worden in grote lijnen in aanmerking genomen bij het nemen van de investeringsbeslissing. MiD92 Crypto Division blijft vrij in zijn beslissing om af te zien van beleggen of te beleggen ondanks duurzaamheidsrisico’s, in welk geval MiD92 Crypto Division ook maatregelen kan toepassen om eventuele duurzaamheidsrisico’s te verminderen of te beperken. MiD92 Crypto Division zal te allen tijde het evenredigheidsbeginsel toepassen, rekening houdend met de strategische relevantie van een investering en de transactionele context ervan.

 

MiD92 Crypto Division volgt een strategie voor vermogensbeheerders en investeert voornamelijk in digitale valuta’s binnen de digitale economiesector. Gezien het feit dat er zelden negatieve effecten zijn op duurzaamheidsfactoren binnen de digitale economie, houdt MiD92 Crypto Division formeel geen rekening met negatieve effecten van investeringsbeslissingen op duurzaamheid, maar als er tijdens het beleggingsproces nadelige effecten optreden, zal MiD92 Crypto Division die nadelige effecten evalueren en in het geval van een negatieve uitkomst afzien van een investering.

 

Aangezien de verordening inzake de openbaarmaking van duurzame financiële financiering (EU 2019/2088) (“SFDR”) en de bijbehorende technische reguleringsnormen (“RTS”) nieuwe wetgevingshandelingen zijn, is er zeer weinig of geen praktische ervaring of praktijk met betrekking tot de toepassing van hun respectieve bepalingen. Daarom zouden er aanzienlijke rechtsonzekerheden blijven bestaan bij de toepassing van die bepalingen op de strategieën van MiD92 Crypto Division. Als en voor zover deze onzekerheden zullen worden opgelost en een uitvoerbare markt- en administratieve praktijk in dit opzicht zal evolueren, zal MiD92 Crypto Division te zijner tijd opnieuw evalueren.

 

Informatieverschaffing over duurzaamheid

 

 MiD92 Crypto Division (de “Asset Manager”) integreert ESG-principes in zijn beleggingsprocessen en in zijn monitoringprocessen.

 

MiD92 Crypto Division heeft als vermogensbeheerder geen duurzame beleggingsdoelstelling in de zin van artikel 9 SFDR.

 

a.) Milieu- en/of sociale kenmerken van het financiële product

MiD92 Crypto Division investeert, garandeert of biedt anderszins geen financiële of andere ondersteuning, direct of indirect, aan bedrijven, inclusief portfoliobedrijven, of andere entiteiten waarvan de bedrijfsactiviteit bestaat uit: wapens en munitie, gokken, pornografie, illegale software (hacking).

 

MiD92 Crypto Division screent regelmatig duurzame investeringen en voert ook investeringen uit in bedrijven die actief milieu- en / of sociale kenmerken promoten of zich aan dergelijke richtlijnen houden, maar MiD92 Crypto Division investeert niet met vaste percentages van zijn beheerde activaverplichtingen in dergelijke bedrijven en MiD92 Crypto Division heeft geen duurzame investeringen als doelstelling in de zin van artikel 9 SFDR.

 

b.) Monitoring van milieu- en/of sociale kenmerken

 

MiD92 Crypto Division monitort als vermogensbeheerder voortdurend ESG-compliance. Op jaarbasis biedt MiD92 Crypto Division zijn portfoliobedrijven een vragenlijst om mogelijke of bestaande negatieve duurzaamheidseffecten te beoordelen. MiD92 Crypto Division beoordeelt dergelijke ingevulde vragenlijsten zorgvuldig na ontvangst. Bovendien zal MiD92 Crypto Division alles in het werk stellen bij het onderhandelen over een investering in een portfoliobedrijf, om een side letter-overeenkomst te bereiken die het portfoliobedrijf verplicht om MiD92 Crypto Division op ad-hocbasis schriftelijk op de hoogte te stellen als er nadelige effecten op duurzaamheidsfactoren duidelijk worden. In dergelijke gevallen beoordeelt MiD92 Crypto Division zeker alle informatie die ad hoc door de portfoliobedrijven wordt verstrekt en bepaalt naar eigen goeddunken of er acties moeten worden ondernomen om mogelijke of bestaande nadelige gevolgen aan te pakken.

 

c.) Methodologieën Momenteel omvatten de toegepaste methodologieën het verzamelen van informatie via een vragenlijst van de portefeuillebedrijven, hetzij voorafgaand aan de investering, d.w.z. binnen het due diligence-proces, hetzij na de investering. Bovendien zal MiD92 Crypto Division alles in het werk stellen bij het onderhandelen over een investering in een portfoliobedrijf, om een side letter-overeenkomst te bereiken die het portfoliobedrijf verplicht om MiD92 Crypto Division op ad-hocbasis schriftelijk op de hoogte te stellen als er nadelige effecten op duurzaamheidsfactoren duidelijk worden. Er is momenteel geen kwantitatieve meting met betrekking tot milieu- of sociale kenmerken en er worden momenteel geen duurzaamheidsindicatoren gebruikt. De vragenlijst wordt ingevuld door het portfoliobedrijf. Verder onderzoek en onderzoek door MiD92 Crypto Division worden niet uitgevoerd Vertaling in het Nederlands. regelmatig uitgevoerd.

 

d.) Beperkingen van methodologieën en gegevens De informatie die via de vragenlijst wordt verzameld als onderdeel van de due diligence van MiD92 Crypto Division namens de activa, wordt alleen extern geverifieerd als en voor zover verkeerde voorstellingen worden vermoed. Het is dus niet volledig uit te sluiten dat onjuiste informatie in bepaalde gevallen onopgemerkt blijft. Aangezien investeringen in vermogensbeheerders voor een ongevaarlijke hoeveelheid tijd worden gedaan, beschouwt MiD92 Crypto Division het als een prioriteit om een vertrouwen op te bouwen en te onderhouden binnen een goede werkrelatie met het portfoliobedrijf als een waarborg in het licht van de beperkingen die in deze sectie worden beschreven.

 

e.) Due diligence

 

In eerste instantie wordt de beoordeling van hoe vermogensbeheerder belegt voor een portefeuillemaatschappij zich verhoudt tot de hierboven genoemde milieu- of sociale kenmerken uitgevoerd als onderdeel van het due diligence-proces met behulp van een vragenlijst. Via de vragenlijst worden kwalitatieve verklaringen van ecologische of sociale aard of met betrekking tot corporate governance opgevraagd bij de portefeuillemaatschappijen en vervolgens meegenomen in het beleggingsbeslissingsproces. De bevindingen met betrekking tot het milieu of sociale of governance-aspecten zijn niet-bindend en worden beschouwd in het licht van alle omstandigheden, waaronder de omvang van de investering, het strategische belang ervan, het beoogde traject en de transactionele context.

 

f.) BetrokkenheidsbeleidIndien MiD92 Crypto Division namens de vermogensbeheerder mogelijke problemen met betrekking tot de milieu- of sociale kenmerken vaststelt, zal het de manager van het portfoliobedrijf betrekken bij discussies met het oog op het oplossen, verminderen of beperken van dergelijke effecten, op voorwaarde dat dergelijke inspanningen altijd binnen een bereik zullen blijven dat door MiD92 Crypto Division naar eigen goeddunken wordt beschouwd als evenredig in het licht van de omvang en het strategische belang van de respectieve investering in de portefeuillemaatschappijen en houden rekening met de respectieve onderhandelingsposities en de transactionele context.

Pin It on Pinterest

error: Crypto Division content is protected!!